Algemene voorwaarden

  •  
  •   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.       Coöperatieve vereniging Naoberkrediet U.A., verder Naoberkrediet, is een coöperatie die statutair gevestigd is in Winterswijk.  

2.       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Naoberkrediet opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

3.1     Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Naoberkrediet met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

3.2     Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Naoberkrediet, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

4.       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers/opdrachtnemers van Naoberkrediet, de (middellijk) bestuurders van deze opdrachtnemers en al degenen die al dan niet in dienst van Naoberkrediet werkzaam zijn, alsmede vroegere voor Naoberkrediet werkende (rechts)personen (vennootschappen, bestuurders en medewerkers) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van Naoberkrediet hebben verlaten.

5.       Naoberkrediet bepaalt wie binnen Naoberkrediet met de uitvoering van de opdracht wordt / worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen.

6.       Naoberkrediet zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 

7.       Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Naoberkrediet een honorarium verschuldigd volgens de bij Naoberkrediet gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting en verschotten.

8.1     De gezamenlijke aansprakelijkheid van Naoberkrediet, zo mede van al degenen die zijn genoemd in artikel 4, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Naoberkrediet wordt uitbetaald, al dan niet te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Naoberkrediet komt.

8.2     Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de Naoberkrediet aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Euro 10.000,00.

8.3     Naoberkrediet is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. Naoberkrediet is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

8.4     Opdrachtgever vrijwaart Naoberkrediet tegen alle aanspraken van derden, de door Naoberkrediet in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van Naoberkrediet ten behoeve van opdrachtgever.

8.5     De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Naoberkrediet.      

9.       De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen die uit de rechtsverhouding mochten voortvloeien kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland worden voorgelegd.